ThomasGaugain_Rennesbabylone

Rennes Babylone, Thomas Gaugain, 2022

Exhibition

Rennes Babylone

Thomas Gaugain

Hôtel Pasteur, 2nd floor
Thomas_Gaugain_Rennes_Babylone

Residency

Rennes Babylone

Thomas Gaugain

may- july 2022